De Raadgevers

Binnen het sociaal werk is het medezeggenschapsorgaan ‘De Raadgevers’ ingericht. Dit orgaan bestaat uit mensen met een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk. Iedere stoel van raadgevers vertegenwoordigt kennis, ervaring en netwerk uit de voor MIK & PIW Groep relevante gebieden.

Het Klantenberaad behartigt de collectieve belangen van klanten van het sociaal werk: Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klant is iedereen die direct betrokken is (geweest) bij de diensten en activiteiten van het onder de Stichting MIK & PIW Groep functionerende sociaal werk - cliënt, gebruiker, deelnemer, betrokken burger en/of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Iedere klant kan in beginsel lid worden van De Raadgevers van MIK & PIW Groep. Het medezeggenschapsorgaan De Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk.  

De samenstelling van De Raadgevers is als volgt:

  • dhr. Theo van Wessel
  • mevr. Nicole Cuijpers
  • dhr. Nan Galema

Heeft u een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk? Wilt u als Raadgever graag de collectieve belangen behartigen van de klanten van sociaal werk én een bijdrage leveren aan de organisatie MIK & PIW Groep? De Raadgevers verwelkomen graag nieuwe leden. Neemt u gerust contact op met dhr. Nan Galema via n.galema@kpnplanet.nl

Aanspreekpunt: geen klacht maar wel bezorgd 
Er geldt één klachtenregeling voor alle zes de organisaties die deel uitmaken van MIK & PIW Groep. Het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer bezorgd is over een ervaring met de organisatie, maar dat hij of zij daarover geen formele klacht wil indienen. Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft. Maar indien iemand zijn bezorgdheid wil meedelen aan - of bespreken met - een niet direct betrokkene, dan is de COC of zijn de Raadgevers hiervoor beschikbaar. In dat geval kunt u contact opnemen met de voorzitter van:

De Raadgevers: Dhr. Nan Galema via n.galema@kpnplanet.nl

COC: Mevr. Emy Vaessen via cocmikspelenderwijs@gmail.com

N.B. De COC en de Raadgevers zijn dus niét het adres voor het indienen van een klacht, daarvoor is er de klachtenregeling.

OR Sociaal Werk
Voorzitter: Dhr. Martin Sarov – jongerenwerker/ coördinator preventie radicalisering
OR-leden:
Dhr. Maarten Wehrens – sociaal werker
Dhr. Roland Erwich – sociaal werker
Mevr. Wendy Fober – consulent CJG
Dhr. Marnink Gommers – coördinator beweegcoaching healthyLIFE | combinatiefunctionaris Senioren 

Indien u in contact wilt treden met de OR, dan kunt u contact opnemen met dhr. Pieter Derks via pieter.derks@mik-piwgroep.nl of via T 06-51914603.