Heeft u hulp nodig met uw financiën?

Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen als u de rekeningen niet meer kunt betalen. Woont u in de Westelijke Mijnstreek? Dan ondersteunt Partners in Welzijn u graag in uw geldzaken. U kunt contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken. Heeft u al een (beginnende) betalingsachterstand bij zogeheten vastelastenpartners*? Dan is de gemeente waar u woont hiervan op de hoogte en zijn zij sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om u hulp te bieden.

*Vastelastenpartners zijn: woningverhuurders, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en zorgverzekeraars. De wet bepaalt landelijk wie vastelastenpartners zijn. In de toekomst kan deze groep vastelastenpartners veranderen of worden verruimd met instanties.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zorgt ervoor dat vastelastenpartners de gemeente vroegtijdig op de hoogte stellen van (beginnende) betalingsachterstanden. Doel hiervan is: betalingsachterstanden voorkomen die kunnen oplopen tot een problematische schuld en ervoor zorgen dat u weer op een normale wijze uw vaste lasten kunt betalen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Vastelastenpartners zijn verplicht om eerst een sociale incasso uit te voeren, bijvoorbeeld een betalingsregeling aan u voorstellen of persoonlijk contact leggen. Komt u er niet samen uit, dan stellen zij de gemeente op de hoogte. De gemeente is vervolgens verplicht om dit vroegsignaal binnen 4 weken (28 kalenderdagen) op te volgen. De wijze waarop dit wordt gedaan, verschilt per gemeente. U kunt per brief op de hoogte worden gesteld, telefonisch worden benaderd of er wordt een huisbezoek gepland. Huisbezoeken worden alleen in de meest noodzakelijke situaties gedaan door twee personen: een medewerker van Partners in Welzijn en een medewerker van de Kredietbank Limburg. De noodzaak van een huisbezoek wordt bepaald aan de hand van een afwegingskader: gezinnen met minderjarige kinderen, jongeren t/m 27 jaar, meerdere achterstanden of een drempelbedrag als gezamenlijke achterstand. Samen met geboden hulpverlening zoekt u naar een passende aanpak voor uw financiële situatie. Daarna ontvangen de vastelastenpartners (schuldeisers) bericht dat u hulp krijgt.

Samenwerking
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening blijft een ontwikkelingsproces om de juiste wegen te zoeken in ieders financiële toestand. De samenwerkende partners in dit proces bespreken regelmatig hoe het gaat. Gedurende het jaar wordt ook maatwerk toegepast, in reactie op landelijke situaties. Momenteel is dat bijvoorbeeld de energiearmoede. Met deze wet en dit proces hopen wij dat het aantal geldproblemen afneemt en zo mogelijk zelfs wordt voorkomen.

Wilt u meer informatie?
Vroegsignalering is in opdracht van de gemeente. U kunt zich niet zelf hiervoor aanmelden.
Maar u kunt natuurlijk wel de behoefte hebben aan structurele ondersteuning bij geldzaken of de betalingsachterstand vóór zijn. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt professionele ondersteuning krijgen of een vrijwilliger helpt u op weg.
Bij geldzorgen kunt u ook direct schakelen met de Kredietbank via T 088-1019999.

Ga naar nieuws